Xestión Galega Sostible s.l. cumple coa lexislación vixente, recollida na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, sobre protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD), que ten a finalidade de garantir e protexer, no que conven ao tratamento dos datos personais, as liberdades e dereitos fundamentais das persoas físicas, e especialmente da sua honra e intimidade persoal.

Os datos de carácter persoal que se recollen a través dos formularios de rexistro de clientes da Web de Xestión Galega Sostible s.l., inclúense en arquivos automatizados da empresa. A recollida e tratamento automatizado dos Datos de Carácter Persoal ten coma finalidade o mantemento da relación cos seus clientes que no seu caso se estableza con Xestión Galega Sostible s.l., así como a xestión, administración, información, prestación e mellora dos servizos que de ela se deriven.

Para garantir a seguridade dos citados datos, Xestión Galega Sostible s.l. adopta as medidas de índole técnica e organizativa exixidas na LOPD, evitando a sua alteración, pérdida, tratamento e acceso non autorizado.

O usuario podera, en todo momento, exercitar os dereitos recoñecidos na LOPD, de acceso, rectificación, cancelación e oposición. O exercicio destos dereitos pode realizalo o propio usuario dirixíndose a Xestión Galega Sostible s.l., por medio de correo electrónico ou correo postal.


DIRECCIÓN : Santo Cristo 3, 2º, 36.208 Vigo.

TELÉFONO : +34 649 691 622

E-MAIL : xesga@xesga.es